زیر گروه

((زیر مجموعه های مرکزتحقیقات))
 
 
              گروه آندوسکپی سینوس:
اعمال:جراحی بینی ،سینوس ها 
وسایل:تلسکوپ های رجیدو فلکسیبل با زوایا و قطرهای مختلف-دوربین CCD -نور سرد زنون-مانیتور مدیکال
ست های مختلف آندوسکوپی(با کارکردهای متفاوت) 
                   گروه حنجره :
     
اعمال:جراحی ضایعات حنجره (میکروسرجری حنجره و فونوسرجری و انواع لارنجکتومی
وسایل:لارنکوسکوپ های رجیدو فلکسیبل در قطرها و اشکال متفاوت-نور سرد
                      
                      گروه گوش :
        
اعمال:جراحی عفونت های مزمن گوش -اعمال بازتوانی شنوایی-عصب فاسیال و اعمال بازسازی ظاهر گوش خارجی(در بیماران میکروستی) و (آترزی کانال گوش)
وسایل:میکروسکوپ جراحی - مانیتور عصب- ست های ظریف اعمال گوش

 

                        گروه کاشت حلزون شنوایی:
  
اعمال:جراحی گوش - سمعک های کاشتنی
وسایل:میکروسکوپ جراحی - مانیتور عصب- ست های ظریف اعمال گوش
                 گروه گردن :
    
اعمال:جراحی انکولوژی سرو گردن و ترمیم دیفکت های وسیع سرو گردن
وسایل:میکروسکوپ جراحی - مانیتور عصب- ست های سروگردن
 

 

منوی همایش ها