برنامه راهبردي

 
رسالت Mission :
     روح حاکم بر فعالیت ها ی مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی بر محور نهادینه کردن دانش پروری ٬تربیت نیروی متخصص و
 
کار آمد٬ شایسته سالاری و رعایت اخلاق پزشکی بوده و سعی در ترویج و بهبود کیفی فعالیت های پژوهشی هدفمند و نهایتا"
 
ارتقا سطح سلامت جامعه و بیماران" دارد .
 
دورنما Vision:
 1- تولید دانش در زمینه بیماری های گوش و حلق و بینی به عنوان قطب آموزشی و پژوهشی در سطح منطقه

2- توسعه و هدفمند کردن تحقیقات و بهره گیری از آنها در جهت حل مشکلات بهداشتی و درمانی

3- ایجاد بانک اطلاعاتی در مورد بیماریهای گوش و حلق و بینی در سطح منطقه و استفاده بهینه در جهت تولید علم و رفع معضلات
 
بهداشتی و درمانی

4- هدایت و نظام دار نمودن اجرای طرح های تحقیقاتی بر اساس نیازهای جامعه

5- همکاری علمی و تبادل اطلاعات با مراکز تحقیقاتی داخلی و بین المللی

6- توسعه و تجهیز مرکز تحقیقات متناسب با فعالیت های مرکز

7- تدوین برنامه های توانمند سازی آموزشی و پژوهشی (طراحی کارگاه های آموزشی و پژوهشی )

8- ارزشیابی دوره ای عملکرد مرکز تحقیقات

9- هماهنگی بین مراکز فعال در زمینه ارایه خدمات بهداشتی درمانی گوش و حلق و بینی
 
نقاط قوت :Strengths

   - وضعیت مناسب نیروی انسانی از نظر کیفی و کمی

   - توجه لازم به اخلاق پزشکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی

   - وضعیت مناسب پژوهشی

   - مرکزیت خدمات درمانی به بیماران در منطقه ( موقعیت جفرافیایی مناسب )

   - وجود تجهیزات اختصاصی و مناسب

   - ردیف بودجه ای مستقل

   - امکان همکاری و ارتباط با سایر مراکز تحقیقاتی و ارگان ها

نقاط ضعف Weakness :

   - کمبود اطلاعات و مطالعات اپیدمیولوژیک

   - ارزیابی نامناسب خدمات

   - نبود نظام منسجم نظارت و ارزشیابی

   - عدم آشنایی کافی محققين با اصول پژوهش و استفاده از نتایج

   - درگیری بیش از حد اعضای هیئت علمی به کارهای درمانی

فرصت ها Opportunities :

   - وجود نیروهای مستعد و علاقه مند در زمینه پژوهش

   - امکان ارتباط مناسب با سایر مراکز تحقیقاتی

   - امکان ارتباط مناسب و استفاده از منابع مالی سایر ارگان ها

   - امکان برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی و پژوهشی

   - بهره گیری از محققین برجسته در داخل و خارج کشور

   - امکان شرکت اعضاء در کنگره ها و فرصت های مطالعاتی خارج کشور

تهدیدها Threats :

   - مشکلات دست و پا گیر اداری

   - انجام پژوهشهای غیر کاربردی

   - نامشخص بودن نیازهای تحقیقاتی جامعه و سیستم بهداشتی درمانی

   - کاهش انگیزه در بین محققین

   - طولانی شدن پروسه انجام طرح های تحقیقاتی

استراتژی ها Strategies :

1- معرفی و تقویت جایگاه مرکز تحقیقات بیماریهای ریوی و سل در عرصه استانی٬ کشوری٬ بین المللی

   - برقراری ارتباط با مراکز تحقیقات داخلی و منطقه ای

   - معرفی مرکز تحقیقات به گروه ها و ارگان های ذینفع

2- هدایت و نظامند نمودن طرح های تحقیقاتی مرکز

   - ایجاد بانک اطلاعات در زمینه گوش و حلق و بلینی
 
   - ایجاد ارتباط با نهادهای اصلی نظام بهداشتی و درمانی

3- توسعه بخش های زیر مجموعه مرکز تحقیقات بیماریهای ریوی و سل

   - توسعه و تجهیز امکانات مرکز تحقیقات

   - ایجاد واحدهای تحقیقاتی زیرمجموعه بیماریهای گوش و حلق و بینی
 
4- توانمند سازی اعضای هیئت علمی و محققین در جهت اجرای طرح های تحقیقاتی مناسب

   - طراحی کارگاه های آموزشی و پژوهشی

   - شناسایی مدرسین کارگاه های آموزشی و پژوهشی

5- جلب همکاری سایر مراکز تحقیقاتی و ارگان ها در جهت برآورده شدن نیازهای پژوهشی و تقویت منابع مالی

   - معرفی توانایی های مرکز تحقیقات جهت برآورده کردن نیازهای سایر ارگان ها و بخش صنعت

6- ارزشیابی دوره ای عملکرد مرکز تحقیقات

   - تعیین شاخص ها و معیارهای ارزشیابی

منوی همایش ها