خط مشی های مرکز تحقيقات گوش، گلو، بینی، جراحی سروگردن و علوم وابسته


معرفی مرکز>استراتژی مرکز>خط مش مرکز


روند بررسي طرح هاشوراي پژوهشي مركزرئيس مركزمدير مركزسوپروايزرمشاورمحقق

روند بررسي طرح هاي پيشنهادي

1 ـ پروژه هاي انتخابي: مركز تحقيقات گوش .گلو , بيني, سروگردن به طرحهاي پيشنهادي كه در زمينه هاي فعاليت اين مركزارائه ميشوند فرصت طرح وبررسي را با توجه به سياستهاي مركز بطور يكسان فراهم مي‌نمايد. طرحهاي پيشنهادي توسط كميته پژوهشي مركز مورد بررسي قرار گرفته وبا توجه به مراتب ذيل كه جزء الزامات اساسي يك طرح قابل بررسي در مركز است مورد تصويب يا ارجاع قرار خواهند گرفت. يك پروژه يا طرح تحقيقي بايستي :
1 ـ علمي بوده واز نظرفرهنگي قابل اجرا باشد .
2 ـ شامل روشها وموارد اجرائي مفيد ومستمر باشد .
3 ـ داراي اهداف ويژه , روشن وروش اجراي قابل قبولي باشد.
4 ـ ارزيابي ويژگي هاي طرح در ارتباط با زمينه هاي پژوهشي مركز ذكر شده و به سادگي قابل استنباط باشد. تذكر مهم: طرح هاي پيشنهادي (اعم از مطروحه وغير مطروحه ) كاملا محرمانه بوده وافشاي آن به غير از اعضاي كميته پژوهشي مركز ويا مسئولين ذيربط غير اخلاقي وخارج از سياست هاي مركز بوده, متخلفين از عضويت در كميته علمي مركز به دستور رياست مركز عزل خواهند شد. به منظور حفظ سياست امانتداري , جلسات وصورتجلسات كميته پژوهشي بايستي كاملا محرمانه بوده و حضور افراد غير عضو بايستي با همآهنگي وبلحاظ ضرورت موضوعي صورت پذيرد.

2 ـ محدوديتهاي مالي : بودجه‌هاي تحقيقاتي مركز فقط در صورت تاييد كميته پژوهشي وتحت نظر رياست مركز به طرحهاي پيشنهادي تخصيص خواهد يافت . انتخاب وخريد دستگاهها و لوازمات گرانقيمت بايستي با اظهار نظر كتبي كارشناسان عضو كميته پژوهشي (در صورت فقدان متخصص در كميته , از ديگر كارشناسان معتمد نظر خواهي مي گردد) وفقط با نظر مستقيم رياست مركز صورت خواهد گرفت. لازم بذكر است كه تمامي وسائل ودستگاههاي خريداري شده ( اعم از مصرفي وغير مصرفي) در تملك كامل مركز خواهند بود.

3 ـ خط مشي حمايت هاي مالي : حمايت مالي از يك طرح حداكثر تا مدتي كه كميته پژوهشي تعيين مي نمايد اعتبارخواهد داشت. در موارد استثنا، افزايش زمان حمايت بانظر كميته پژوهشي ورياست مركز خواهد بود. دوباره كاريها ويا ضايعات وخسارات ايجاد شده احتمالي تحت حمايت مالي مركز قرار نگرفته ومسئوليت آن بعهده محقق / محققين خواهد بود. در موارد استثناء تصميم بعهده كميته پژوهشي ورياست مركز خواهد بود. محقق مسئوليت مستقيم تقسيم منطقي بودجه در طول دوره انجام پژوهش را عهده دار مي باشد.

4 ـ افزايش بودجه طرح : فقط طرحها ئي كه فعال بوده ورضايت‌مندي كامل از روند انجام آن از سوي ادوايزر و سوپروايزر حاصل است در صورت تقاضاي افزايش بودجه در كميته پژوهشي مركز مورد بحث وبررسي قرار خواهند گرفت.

5 ـ هزينه هاي غير مستقيم : مركز موظف است هزينه‌هاي غير مستقيم (شامل تهيه امكانات سمعي بصري ، محل منا‌‌سب ، ولوازم التحرير مورد نياز ) را براي ارائه نتايج طرح در مقاطعي كه سوپروايزر ويا ادوايزر با اطلاع كميته پژوهشي مقرر مي‌نمايد ، در حد امكان تامين نمايد .

6 ـ محقق : انتظار مي رود محقق از جهت علمي واجرائي فردي كاملاً توانمند باشد . وي بايستي نقش اساسي را در روند انجام طرح داشته ، مسئوليت كلي طرح را بمنظور اتمام موفقيت آميز آن عهده دار گردد.دانشجويان ويا ديگر متخصصين ميتوانند بعنوان همكار طرح (با توجه به بودجه تخصيصي) بكار گمارده شوند. مسئوليت توزيع كار وبودجه وهمچنين ميزان مشاركت همكار طرح بعهده محقق خواهد بود.

7 ـ استفاده ازنمونه هاي انساني يا حيواني : استفاده از نمونه هاي انساني ويا حيواني بايستي با رعايت كامل موازين ذكر شده در مصوبه هاي اخلاقي پژوهشي مركز وبا كسب مجوز از سوي كميته پژوهشي قبل از شروع طرح صورت گيرد.

8 ـ گزارشات : محقق موظف است گزارشات ماهانه را طبق موازين ذكر شده به سوپروايزر وادوايزر خود ارائه نمايد . اين گزارشات بايستي در محدوده هاي زماني مقرر به دست كميته پژوهشي مركز برسد . در صورت عدول از اين قوانين ، كميته پژوهشي ميتواند با ارسال سه اخطار كتبي در فواصل زماني يك هفته به محقق ، از ادامه كار وي جلو گيري نموده تمامي اختيارات وي را كان لم يكن نمايد.

9 ـ انتشارات : تمامي انتشارات طرح هاي مصوبه بايستي تحت نظر مركز وبا رعايت اصول انتشاراتي كه از سوي كميته پژوهشي به محقق ارائه ميگردد تنظيم شود. محقق ملزم به ذكر نام سوپروايزر ، وديگر همگاران طرح در مقالات ونتايج گزارش شده مي‌باشد . مركز حق ثبت اسامي وعناوين مورد نظر خود را با رعايت موازين مركز در تما‌مي انتشارات و گزارشات نتايج طرح دارد

 

منوی همایش ها