اساسنامه مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی، جراحی سر و گردن و علوم وابسته


 
اهداف
» توسعه و بكارگيري دانش بشري در زمينه علم بيماري هاي گوش، گلو، بيني، سر و گردن
» انجام پژوهش هاي بنيادي، اپيدميولوژيك و باليني جهت اصلاح نظام خدمات بهداشتي درماني كشور برای جوابگويي به نيازهاي جامعه
» ايجاد بانك اطلاعاتي (جمع آوري، تنظيم و طبقه بندي اسناد، مقالات و مدارك مربوطه )
» آموزش نيروي انساني محقق در زمينه بيماري هاي گوش، گلو، بيني، سر و گردن
» ترغيب، تشويق و همكاري با محققين
» كوشش در جلب توجه و همكاري مراكز تحقيقاتي و اجرايي مربوطه در داخل كشور
» همكاري علمي بامراكز تحقيقات و آموزش سايركشور هاوسازمان هاي بين المللي بارعايت قوانين ومقررات دولت جمهوري اسلامي ايران
 
   

اساسنامه

 بسمه تعالي
 اساسنامه مركز تحقيقات گوش، گلو، بيني، جراحی سروگردن و علوم وابسته


 ماده 1- به منظور گسترش پژوهش و ارايه راه حل در امور بهداشتي درماني و به موجب اين اساسنامه مركز تحقيقات بيماري هاي گوش، گلو، بيني، جراحی سر و گردن و علوم وابسته كه در اين اساسنامه «مركز تحقيقات» ناميده مي شود براي تامين اهداف زير تشكيل مي گردد:

 ماده 2- اهداف الف )توسعه و بكارگيري دانش بشري در زمينه علم بيماري هاي گوش، گلو، بيني، سر و گردن ب )انجام پژوهش هاي بنيادي، اپيدميولوژيك و باليني در جهت اصلاح نظام ارايه خدمات بهداشتي درماني كشور با هدف جوابگويي به نيازهاي جامعه اسلامي ج )ايجاد بانك اطلاعاتي (جمع آوري، تنظيم و طبقه بندي اسناد، مقالات و مدارك مربوطه ) د )آموزش نيروي انساني محقق در زمينه بيماري هاي گوش، گلو، بيني، سر و گردن ه )ترغيب، تشويق و همكاري با محققين و )كوشش در جلب توجه و همكاري مراكز تحقيقاتي و اجرايي مربوطه در داخل كشور ز )همكاري علمي با مراكز تحقيقاتي و آموزشي ساير كشور ها و سازمان هاي بين المللي با رعايت قوانين و مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران

ماده 3- اركان مركز عبارتند از : الف: هيئت موسس ب : شورايعالي ج : رييس مركز

ماده 4-هيئت موسس عبارتند از دكتر محمد مهدي قاسمي –دكتر حميد رضا رضيئي– دكتر مهدي بخشائي – دكتر محمد تقي شاكري – دكتر محمد نعيمي – دكتر محمد رضا شريفيان

ماده 5-اعضا شورايعالي مركز عبارتند از : الف )رييس مركز ب )دبير مر كز ج )رييس(مسئول) واحد آموزش د )رييس(مسئول) كميته علمي ه )رييس (مسئول )واحد پژوهشي و )معاون پژوهشي دانشگاه يا نماينده تام اختيار ايشان

ماده 6- وظايف شورايعالي مركز به شرح زير مي باشد: الف )تصويب خط مشي پژوهشي مركز ب )تصويب موافقتنامه همكاري با ساير دانشگاه ها و موسسات آموزشي پژوهشي داخل و خارج كشور و سازمان هاي بين المللي مطابق مقررات و ضوابط مربوطه ج )بررسي و تصويب گزارش ساليانه فعاليت هاي مركز د )بررسي و تصويب بودجه ساليانه مركز در محدوده اعتبارات تخصيصي و با رعايت ضوابط قانوني ه )تصويب دستورالعمل هاي مربوط به امور داخلي مركز و دستورالعمل هاي اجرايي مركز تحقيقات و )پيشنهاد فعاليت هاي چارت تشكيلاتي ز )تغييرات واصلاحات لازم براي اساسنامه وچارت تشكيلاتي تبصره : مصوبات شورايعالي مركز بر اساس سياست ها و خط مشي ها و هماهنگي بادانشگاه علوم پزشكي مشهد خواهد بود

ماده 7- رييس مركز به پيشنهاد شورايعالي مركز هر چهار سال يك بار منصوب مي گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است

ماده 8- وظايف رييس مركز رييس مركز بالاترين مقام اجرايي مركز است و در حدود ضوابط قانوني و مصوبات شورايعالي جهت اجراي وظايف و امور محوله اقدام مي نمايد.

ماده 9- اعضاء مركز : مركز داراي دو نوع عضو به شرح زير است: الف ) اعضا پيوسته كه اعضا هيات علمي و كارشناسان تمام وقت مركز هستند ب ) اعضا وابسته كه اعضا هيات علمي ساير گروه هاي دانشگاه علوم پزشكي و يا ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ویا محققین ازاد هستند.

ماده 10- چارت تشكيلاتي : الف ) رئيس مركز ب ) دبير مركز ج )رئيس كميته اجرائي د ) واحد مالي ه ) واحد اداري و ) رئيس كميته علمي ز ) كميته پژوهشي ح ) كميته اموزشي ط ) كميته مشورتي

ماده 11- مدت فعاليت مركز: نامحدود مي باشد

ماده 12- منابع مالي مركز الف) درآمدهاي حاصله از خدمات مركز طبق ضوابط قانوني ب ) كمك و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي ج ) اعتبارات دولتي در صورت تخصيص با توجه به مصوبه مورخ 24 / 5/ 1386 دانشگاه علوم پزشكي مشهد

اين اساسنامه در 12ماده و يك تبصره به تصويب رسيد. 
 

چارت تشکیلاتی


 

منوی همایش ها