معرفي مرکز

مرکز تحقیقات گوش ، گلو، بینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به منظور هدفمند کردن پژوهش و ارائه راه حل مناسب در امور بهداشتي ودرمانی(پژوهش کاربردي) در سال 1380 فعالیتش را شروع کردودر پاييز 1386 در شوراي پژوهشي دانشگاه تصويب ودر دویست و شانزدهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکیدر تاریخ 23/02/91  با نام مرکز تحقیقات سینوس و جراحی آندوسکوپیک

موافقت اصولی به عمل آمد.
              نام جدید مرکزتحقیقان گوش و گلو و بینی  بعد از مصوبه1391 : مرکز تحقیقات سینوس و جراحی آندوسکوپیک

منوی همایش ها